BEZPIECZNE PŁATNOŚCI. WYSYŁKA W 48H.
ZWROTY DO 14 DNI BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO – zobowiązujemy się do poszanowania Twojego prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że stronę internetową https://www.nenastory.com można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

Kim jesteśmy

Administratorem Twoich danych jest firma Nenas z siedzibą w Gdyni, ul. Strzelców 16/14 81-586, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8411496917, REGON: 385512641.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: admin@nenastory.com

Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Strzelców 16/14 81-586 w Gdyni.

Adres naszej strony internetowej to: https://www.nenastory.com

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane

Poniżej przedstawiamy Tobie wszystkie występujące standardowo w działalności Administratora cele przetwarzania danych przez Administratora.

Szczegółowy cel przetwarzania Twoich danych jest Tobie każdorazowo komunikowany przez Administratora w momencie pozyskiwana Twoich danych.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art.6 ust. 1 lit. c RODO),

– świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),

– marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Twojego profilu pod kątem produktów i usług, którymi możesz być zainteresowany), zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – na podstawie Twojej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne),

– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,

– prowadzenia procesów reklamacyjnych,

– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,

– zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, obsługi Twoich próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa świadczonych usług, realizacja Twoich próśb, możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Użytkownicy, którzy dokonują rejestracji w serwisie proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi ich konta.

Administrator bazy danych gromadzi, przechowuje i przetwarza następujące dane Użytkowników:

– imię i nazwisko,

– adres email,

– adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),

– adres dostawy (jak wyżej),

– opcjonalnie numer telefonu,

– w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez firmę Nenas w ramach zawieranych z Tobą umów.

W jakich celach i w oparciu, o jaką podstawę prawną Nenas przetwarza Twoje dane osobowe?

Firma Nenas przetwarza Twoje dane osobowe w następującym celu:

– dokonywanie zakupów, zwrotów oraz reklamacji w sklepie,

– pozostawienia komentarzy na profilach social media,

– umożliwienie kontaktu z Nenas,

– umożliwienie kontaktu z Klientami,

– udziału w konkursach, które organizuje Nenas,

– udziału w wydarzeniach, organizowanym przez Nenas.

Dane osobowe firma Nenas przetwarza na podstawie udzielonej przez każdego zgody na ich przetwarzanie. Dodatkowo w każdej chwili każdemu Klientowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody, jednak jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego firma Nenas dokonała przed jej wycofaniem. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienci mogą dokonać poprzez wysłanie nam maila na adres: admin@nenastory.com

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane również w celach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. w celach archiwalnych (dowodowych) w związku z zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Z kim dzielimy się danymi

Sprzedający może udostępnić dane osobowe Użytkownika osobom trzecim tj: podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Sprzedającego niezbędne do realizacji świadczenia na rzecz Kupującego.

Podmiotami o których mowa w zdaniu poprzednim są: podmioty świadczące na rzecz Sprzedającego usługi księgowe, prawne, transportowe, płatnicze. Ponadto Sprzedający może ujawnić dane osobowe przez siebie administrowane podmiotom do tego uprawnionym zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa.

Do Twoich danych dostęp będą miały, poza pracownikami, pełnomocnikami i członkami organów Administratora, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez Administratora.

Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, Twoje dane osobowe Administrator może przekazać jedynie następującym podmiotom:

– podmiotom współpracującym z Administratorem i realizującym na rzecz Administratora niezbędne w toku jego działalności usługi, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, doradztwa prawnego lub podatkowego – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

– organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.

W celu wykonania umowy przekazujemy Twoje dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów.

Obecnie korzystamy z usług następujących firm kurierskich:

DHL Parcel Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, NIP: 951 24 17 713, REGON: 365170883, KRS:0000631916

Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybierzesz w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Ciebie dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założysz u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Przelewy24, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Dla użytkowników, którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej, przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez okres świadczenia danej usługi na jego rzecz przez firmę Nenas chyba, że odpowiednie przepisy prawa nakazują dłuższy okres ich przechowywania a co za tym idzie ich przetwarzania.

Okres przechowywania Twoich danych przez Administratora będzie zależał od celu przetwarzania Twoich danych.

W przypadku, w którym Twoje dane są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy pomiędzy Tobą a Administratora lub w celu wykonania innych zobowiązań na Twoją rzecz przez Administratora (np. do prowadzenia konta klienta), Twoje dane osobowe Administrator będzie przechowywał przez okres potrzebny do wykonania zobowiązań Administrator na Twoją rzecz, np. wynikających z umowy sprzedaży oraz do upływu okresu przedawnienia wszelkich Twoich roszczeń wobec Administrator i roszczeń Administrator wobec Ciebie, związanych z takimi zobowiązaniami, np. wynikających z umowy sprzedaży, chyba że przechowywanie danych będzie konieczne dłużej dla celów zobowiązań podatkowych – w takim wypadku usunięcie nastąpi niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z zobowiązaniem, np. z zawartą umową (np. w celach rozliczeniowych związanych z daną umową, Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).

W przypadku, w którym Twoje dane są przetwarzane przez Administratora z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, Twoje dane osobowe Administrator będzie przechowywał przez okres niezbędny do zrealizowania celów wynikających z Takich interesów, przy czym dla celu polegającego na marketingu bezpośrednim przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu do prowadzenia marketingu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych. W takim przypadku Administrator może przechowywać Twoje dane przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec Administratora lub roszczeń Administratora wobec Ciebie, wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora obejmujących ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami, Administrator może przechowywać Twoje dane przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec Administratora lub roszczeń Administratora wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa (przykładowo ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec Administratora wynosi 10 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora obejmujących udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, pytanie, skargę lub sugestię, Administrator może przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy, z którą się zwrócisz do Administrator, przy czym Administrator może przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec Administratora lub roszczeń Administratora wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

Ponadto, w przypadku skierowania roszczeń w stosunku do Administratora lub przez Administratora, np. w związku z umową sprzedaży zawartą pomiędzy Tobą a Administratorem, Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż będzie to potrzebne w związku z właściwymi postępowaniami dotyczącymi takich roszczeń.

W przypadku, gdy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora z uwagi na ciążący na Administratorze obowiązek prawny, Administrator będzie przechowywał te dane tak długo jak długo ciążył będzie na Administratorze właściwy obowiązek prawny. Jeżeli Twoje dane będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, Twoje dane w tym zakresie będą przechowywane przez Administratora tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Administratora posiadania dokumentu tych zdarzeń.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych), posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie przy ul. Strzelców 16/14 81-586 w Gdyni lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: admin@nenastory.com Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Formularze służące do zamawiania produktów w Sklepie zapewniają bezpieczną transmisję danych poprzez użycie protokołu SSL. Oznacza to, że dane trafiają do naszej bazy danych w postaci zaszyfrowanej.

Ciasteczka

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu podczas, gdy odwiedzasz różne strony www. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

– dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

– utrzymania sesji użytkownika Serwisu. 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Przeglądarki internetowe (Twoje oprogramowanie) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies. Możesz zawsze zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. Informujemy, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest Administrator. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest np. tutaj http://wszystkoociasteczkach.pl.

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność Serwisu może zostać ograniczona.

Jaki jest okres archiwizacji danych przez firmę Nenas?

Dane osobowe Klientów przechowywane są przez firmę Nenas:

– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić firma Nenas i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Klient wyraził stosowną zgodę.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes firmy Nenas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile Klient wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Firma Nenas dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

– przetwarzane zgodnie z prawem,

– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Twój koszyk

0

Brak produktów w koszyku.