BEZPIECZNE PŁATNOŚCI. WYSYŁKA W 48H.
ZWROTY DO 14 DNI BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY

REGULAMIN SKLEPU NENAS​

Słownik pojęć

 1. Firma – NENAS Tomasz Wysokiński z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Strzelców 16/14, 81-586 Gdynia), NIP: 8411496917, REGON: 385512641.
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.
 3. Towar/Produkt – rzecz dostępna w sprzedaży na stronie https://www.nenastory.com
 4. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Nenas Tomasz Wysokiński z siedzibą w Gdyni przy ul. Strzelców 16/14, 81-586 Gdynia, NIP: 8411496917, REGON: 385512641. email: hello@nenastory.com.
 2. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
 3. Sklep internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Zamówienia mogą składać jedynie podmioty będące konsumentami w rozumieniu art. 22 zn.1. Kodeksu cywilnego. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży zarejestrowanym aktywnie podmiotom gospodarczym.
 4. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia towaru są każdorazowo podawane na stronie https://www.nenastory.com w trakcie składania zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen Towaru, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 7. Do sprzedaży stałej, promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 8. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do: 

   – korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
   – niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
   – korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane przez klienta które mogą utrudnić realizację zamówienia.

Sposoby płatności

 1. Klient przy zawieraniu umowy Sprzedaży może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Towary oraz koszty ich dostarczenia:

   –  płatność przelewem bankowym online za pośrednictwem Systemu Przelewy24 oraz płatność za pobraniem.
   – płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24

  2. Klient dokonujący płatności online powinien powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 1 dnia roboczego od chwili zawarcia umowy                    sprzedaży. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

Dostawa

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane na terenie Polski.
 2. Przesyłki są nadawane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
 3. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany firmy kurierskiej, która realizuje dostawę zamówienia do Klienta.
 4. Informacje o kosztach dostawy znajdują się w podsumowaniu Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta.
 5. Towary zamówione przez Klienta są dostarczane na adres wskazany w formularzu przy składaniu zamówienia tylko w dni robocze.
 6. Cena wysyłki Towarów wielkogabarytowych ustalana jest indywidualnie.
 7. Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 24 godzin do 21 dni.
 8. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego).
 9. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy.

Odstąpienie od zakupów i zwrot płatności

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu. Odstąpienie od umowy następuje przez odesłanie produktów w stanie nienaruszonym na adres – Nenas Tomasz Wysokiński, ul. Strzelców 16/14, 81-586 w Gdyni w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy wraz z formularzem zwrotu.
 2. Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy: – za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres: hello@nenastory.com
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Wówczas Klient otrzymuje zwrot dokonanych płatności za produkty w ciągu 14 dni.

Reklamacje

 1. Każdy Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących produktów (w tym wad i usterek). Reklamacje powinny być składane poprzez odesłanie produktów w ciągu 14 dni od daty doręczenia na adres – Nenas Tomasz Wysokiński, ul. Strzelców 16/14, 81-586 w Gdyni wraz z formularzem zwrotów.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Postanowienia końcowe

 1. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem: https://www.nenastory.com odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.)
 2. Nenas Tomasz Wysokiński honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 3. Nenas Tomasz Wysokiński zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.
 4. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2020.

Twój koszyk

0

Brak produktów w koszyku.